Nabídka služeb

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

V oboru vodohospodářských staveb zajišťujeme zpracování kompletní projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro tyto druhy staveb:

 • vodovody
 • čerpací stanice surové nebo pitné vody,
 • vodojemy,
 • úpravny vody,
 • kanalizace,
 • čerpací stanice splaškových odpadních vod,
 • čistírny odpadních vod (ČOV),
 • hydrotechnické výpočty objektů ČOV,
 • vnitřní instalace vodovodu a kanalizace,
 • úpravy toků a revitalizace, objekty na tocích,
 • modelování průtoků velkých vod nerovnoměrným prouděním, stanovení výšky hladiny a rozsahu zátopového území,
 • malé vodní nádrže (rybníky),
 • provozní a manipulační řády vodních děl,
 • havarijní a povodňové plány vodohospodářských staveb,
 • zpracování rozpočtů a výkazů výměr pro stavby v oboru vodohospodářských staveb,

STAVBY KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

V oboru staveb krajinného inženýrství zajišťujeme zpracování kompletní projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro tyto druhy staveb:

 • návrhy nových lesních a polních cest, a souvisejících zpevněných ploch,
 • opravy a rekonstrukce stávajících lesních a polních cest,
 • projekty cyklostezek,
 • sjezdy a napojení pozemků na silniční komunikace,
 • venkovní architektura a městský mobiliář,
 • zpracování rozpočtů a výkazů výměr pro stavby v oboru staveb krajinného inženýrství.